Privatumo Politika

Personīgā informācija, pērkot preces šajā e-veikalā, tiek pieprasīta tikai veicot pasūtījumu. Šis e-veikals apņemas neizpaust pircēja personas datus trešajām personām, ja vien informācija nav nepieciešama partnerim, kas nodrošina preču piegādi vai citus pakalpojumus, kas saistīti ar pircēja pasūtījuma pareizu izpildi. Visos citos gadījumos pircēja personas datus var atklāt trešajām personām tikai Lietuvas Republikas tiesību aktos paredzētajos gadījumos un kārtībā.


Pircējs var reģistrēties šajā e-veikalā. Reģistrējoties - pircējam jāaizpilda reģistrācijas veidlapa. Pircējs apņemas reģistrācijas veidlapā sniegt pareizu, precīzu un pilnīgu informāciju par sevi, atbildot uz reģistrācijas veidlapā sniegtajiem jautājumiem. Pircējs arī apņemas atjaunināt šo informāciju, ja tā mainās. Ja pircējs sniedz nepareizu informāciju - e-veikalam ir tiesības apturēt vai pārtraukt pircēja reģistrāciju un atteikties sniegt pircējam savus pakalpojumus.